Projekty

Projekt badawczy pt.: „Nauczanie języka niemieckiego metodą narracyjną w przedszkolu i na pierwszym etapie edukacyjnym” był realizowany w okresie 17.12.2014 – 15.11.2015 r. przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego, w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Akademickie Centrum Kreatywności” w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami” (Priorytet I, Działanie 1.1., Poddziałanie 1.1.3. Programu Operacyjnego Innowacyjnego Gospodarka, 2007-2013).

W ramach projektu badawczego w trzech przedszkolach i jednej szkole podstawowej zorganizowano kursy językowe, w który nauczano języka niemieckiego jako języka obcego zgodnie z zasadami metody narracyjnej. W projekcie uczestniczyło ogółem 95 dzieci. W celu ustalenia efektywności prowadzonych kursów językowych po ich zakończeniu każde dziecko zostało indywidualnie poddane testom na sprawdzenia poziomu rozumienia. Ewaluacja miała pozwolić uzyskać odpowiedź na następujące pytania badawcze:

  1. Czy dzieci są w stanie osiągnąć względnie wysoki i stabilny poziom opanowania sprawności receptywnych (mierzony ilością słów i zdań)?
  2. Czy dzieci nauczane metodą narracyjną rozumieją także dłuższe wypowiedzi w języku obcym i poprawnie dekodują bardziej złożone struktury gramatyczne?
  3. Czy przedłużona faza apercepcji wpływa pozytywnie na efektywność przyswajania języka?
  4. Czy metoda narracyjna jest efektywniejsza od tradycyjnych metod nauczania, które bazują na linearnym prezentowaniu treści nauczania oraz mówieniu reproduktywnym?

Z poczynionych obserwacji należy wnioskować, że podejście narracyjne stanowi szczególnie efektywną formę nauczania. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod nauczania, które bazują na bardzo ograniczonym inpucie i intensywnej imitacji, metodyczne podejście w zastosowanej formie stwarza o wiele korzystniejsze warunki do aktywacji wrodzonych procesów przyswajania języka oraz bardziej uwzględnia poziom kognitywnego rozwoju dzieci.

Firm_wka_ACK-GERM_