Studia II stopnia

Rekrutacja na rok akademicki 2016/2017

Filologia germańska proponuje studentom ścieżki kształcenia:

 • Specjalność interkulturowe studia niemcoznawcze obszaru językowego oprócz gruntownej wiedzy o języku niemieckim kładzie nacisk na znajomość kultury i literatury trzech krajów niemieckojęzycznych (Niemiec, Austrii i Szwajcarii), na historię oraz literaturę i kulturę niemiecką na Śląsku.
  Perspektywy zawodowe:
  Biegła znajomość języka oraz kultury niemieckiej predestynuje absolwenta studiów II stopnia filologii germańskiej do wykonywania zawodu tłumacza, pracownika instytucji kulturalnych i oświatowych na Śląsku i w innych regionach kraju (np. domy współpracy, fundacje, instytuty) zajmującego się stosunkami kulturalnymi Polski i Niemiec, a także do pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury niemieckiej.
 • Specjalność nauczycielska oprócz gruntownej wiedzy o języku niemieckim i przedmiotów przygotowujących do prowadzenie lekcji języka obcego, zakłada naukę drugiego języka obcego – szwedzkiego.
  Perspektywy zawodowe:
  Absolwent studiów II stopnia filologii germańskiej z ze specjalnością nauczycielską może – dzięki biegłej znajomości języka niemieckiego i dogłębnemu przygotowaniu metodyczno-pedagogicznemu – podjąć pracę w zawodzie nauczyciela języka niemieckiego w szkolnictwie na każdym poziomie nauczania oraz w zawodzie nauczyciela języka szwedzkiego (dotyczy absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Uniwersytetu Śląskiego) na poziomie podstawowym i gimnazjalnym.
 • Specjalność tłumaczeniowa w zakresie języka prawniczego i ekonomicznego skierowana jest do studentów pragnących pogłębić wiedzę w zakresie tłumaczeń specjalistycznych i przygotować się do wykonywania zawodu tłumacza w zakresie prawa i ekonomii.
  Perspektywy zawodowe:
  Absolwent zostanie przygotowany do pracy jako tłumacz, szczególnie w kancelariach prawniczych, urzędach, także Unii Europejskiej, oraz w firmach niemieckojęzycznych. Uzyska wykształcenie wyróżniające go w skali kraju – jako filologa z przygotowaniem prawniczo-ekonomicznym.
 • Europejskie studia leksykograficzne są studiami II stopnia i trwają cztery semestry (120 ECTS).
  Zajęcia prowadzone są w j. niemieckim i angielskim. W ramach programu studiów studenci doskonalą swoje kompetencje językowe na zajęciach z praktycznej nauki języka obcego. Studenci niekorzystający ze stypendium Erasmus Mundus nie ponoszą opłat za studia i studiują na zasadach ogólnych.
  Specjalność skierowana jest do studentów, którzy chcą pogłębić wiedzę w zakresie leksykografii teoretycznej i praktycznej.
  II semestr studenci spędzają za granicą na uniwersytecie partnerskim, który organizuje wspólne zajęcia dla studentów EMLex, studiujących na uniwersytetach należących do konsorcjum. W przypadku, gdy II semestr dla wszystkich studentów organizowany jest na Uniwersytecie Śląskim, studenci spędzają III semestr na dowolnie wybranym uniwersytecie partnerskim. W tym celu potrzebne jest uzyskanie stypendium (np. Erasmus+). Stypendyści Erasmus Mundus otrzymują dofinansowanie pobytu zagranicznego w ramach grantu.
  Perspektywy zawodowe:
  Dzięki zajęciom wynikającym z programu kształcenia absolwent zna zasady warsztatu leksykografa i potrafi stosować najnowoczesniejsze techniki komputerowe. Jest przygotowany do pracy w wydawnictwach naukowych i komercyjnych w zakresie zestawiania słowników tradycyjnych i elektronicznych, począwszy od opracowania koncepcji do jej (także technicznej) realizacji. Posiada kompetencje przydatne w pracy redakcyjnej, selekcji i opracowywaniu danych, pracy z korpusami, bazami danych itp. oraz w zakresie doskonalenia zawodowego. Jego wiedza i umiejetności są przydatne także w pracy w sektorze edukacyjnym, w mediach i instytucjach kulturalnych. Dzięki temu, że program studiów obejmuje szereg zagadnień z zakresu językoznawstwa, wykształcenie absolwenta ma solidną bazę teoretyczną, która umożliwia mu podjęcie pracy o charakterze naukowym. Wykształcenie uzyskane w ramach specjalności: Europejskie studia leksykograficzne wyróżnia absolwenta w skali kraju jako filologa z przygotowaniem leksykograficznym.

Specjalność germańska na kierunku: filologia uzyskała akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.W Instytucie Filologii Germańskiej można wybrać jedną z następujących dwuletnich specjalności na studiach stacjonarnych:

1. Nauczycielska 

Oferta studiów stacjonarnych II stopnia w specjalności filologia germańska z programem nauczycielskim kierowana jest do absolwentów studiów I stopnia z programem nauczycielskim. Program tych studiów zakłada kontynuację nauki języka szwedzkiego jako drugiego przedmiotu. Po ich ukończeniu, złożeniu pracy magisterskiej i zdaniu egzaminu magisterskiego studenci otrzymują dyplom magistra filologii germańskiej. Absolwent filologii germańskiej z programem nauczycielskim może − dzięki biegłej znajomości języka niemieckiego i dogłębnemu przygotowaniu metodyczno-pedagogicznemu − podjąć pracę w zawodzie nauczyciela języka niemieckiego w szkolnictwie na każdym poziomie nauczania oraz w zawodzie nauczyciela języka szwedzkiego (dotyczy absolwentów studiów I stopnia UŚ) na poziomie podstawowym i gimnazjalnym.

Kryteria rekrutacyjne i limit przyjęć

2. Kultura i literatura niemieckiego obszaru językowego

Oferta studiów stacjonarnych II stopnia w specjalności filologia germańska z programem kultura i literatura niemieckiego obszaru językowego kierowana jest do absolwentów studiów I stopnia filologii germańskiej i obejmuje m.in. takie przedmioty jak: teatr i film w krajach niemieckojęzycznych, literatura austriacka i szwajcarska, przekład literacki, komparatystyka literacka. Po ich ukończeniu, złożeniu pracy magisterskiej i zdaniu egzaminu magisterskiego student otrzyma dyplom magistra filologii germańskiej. Biegła znajomość języka oraz kultury niemieckiej predestynuje absolwenta filologii germańskiej z programem kultura i literatura niemieckiego obszaru językowego do wykonywania zawodu tłumacza, pracownika instytucji kulturalnych i oświatowych na Śląsku i w innych regionach kraju (np. domy współpracy, fundacje, instytuty) zajmującego się stosunkami kulturalnymi Polski i Niemiec, a także do pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury niemieckiej.

Kryteria rekrutacyjne i limit przyjęć

3. Tłumaczeniowa w zakresie języka prawniczego i ekonomicznego

Oferta studiów stacjonarnych II stopnia w specjalności filologia germańska specjalność tłumaczeniowa w zakresie języka prawniczego i ekonomicznego kierowana jest do absolwentów studiów I stopnia specjalność tłumaczeniowa w zakresie języków specjalistycznych. Program studiów zakłada zapoznanie się z wybranymi zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego, karnego, handlowego, rodzinnego i opiekuńczego oraz poszerzenie wiedzy z zakresu mikroekonomii. Po ich ukończeniu, złożeniu pracy magisterskiej i zdaniu egzaminu magisterskiego studenci otrzymują dyplom magistra filologii germańskiej. Absolwent kierunku filologia germańska specjalność tłumaczeniowa w zakresie języka prawniczego i ekonomicznego, studiów drugiego stopnia posiądzie umiejętności w zakresie tłumaczeń tekstów użytkowych, korespondencji handlowej oraz postępowania w przypadku pozyskiwania funduszy unijnych z wykorzystaniem terminologii polskiej i niemieckiej. Absolwent zostanie przygotowany do pracy jako tłumacz, szczególnie w kancelariach prawniczych, urzędach, także Unii Europejskiej, oraz w firmach niemieckojęzycznych. Uzyska wykształcenie wyróżniające go w skali kraju jako filologa z przygotowaniem prawniczo-ekonomicznym.

Kryteria rekrutacyjne i limit przyjęć

4. Europejskie studia leksykograficzne EMLex

Europejskie studia leksykograficzne są studiami II stopnia i trwają cztery semestry (120 ECTS).
Zajęcia prowadzone są w j. niemieckim i angielskim. W ramach programu studiów studenci doskonalą swoje kompetencje językowe na zajęciach z praktycznej nauki języka obcego. Studenci niekorzystający ze stypendium Erasmus Mundus nie ponoszą opłat za studia i studiują na zasadach ogólnych.
Specjalność skierowana jest do studentów, którzy chcą pogłębić wiedzę w zakresie leksykografii teoretycznej i praktycznej.
II semestr studenci spędzają za granicą na uniwersytecie partnerskim, który organizuje wspólne zajęcia dla studentów EMLex, studiujących na uniwersytetach należących do konsorcjum. W przypadku, gdy II semestr dla wszystkich studentów organizowany jest na Uniwersytecie Śląskim, studenci spędzają III semestr na dowolnie wybranym uniwersytecie partnerskim. W tym celu potrzebne jest uzyskanie stypendium (np. Erasmus+). Stypendyści Erasmus Mundus otrzymują dofinansowanie pobytu zagranicznego w ramach grantu. Bliższe informacje można uzyskać tu.

Dostępna jest również  dwuletnia specjalność na studiach niestacjonarnych:

5. Nauczycielska 

Specjalność adresowana jest do absolwentów nauczycielskich kolegiów językowych oraz wyższych szkół zawodowych z tytułem licencjata. Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele sześć razy w semestrze. Po ich ukończeniu, złożeniu pracy magisterskiej i zdaniu egzaminu magisterskiego absolwenci otrzymują dyplom magistra filologii germańskiej.

Kryteria rekrutacyjne i limit przyjęć

CO? GDZIE? KIEDY? SZCZEGÓŁY REKRUTACJI NA STUDIA W ROKU 2016/2017 oraz KATALOG KIERUNKÓW

Kierownik Studiów Niestacjonarnych na kierunku: filologia, specjalność: filologia germańskadr Wacław Miodek
pokój 3.21, tel. 032 3640 928Sprawami studentów stacjonarnych i niestacjonarnych zajmuje się w Dziekanacie Wydziału Filologicznego w Sosnowcu pani Agata Paterak
pokój 1.12, tel. 032 3640 878