Studia I stopnia

Rekrutacja na rok akademicki 2016/2017

 

Charakterystyka kierunku:

Filologia germańska proponuje studentom ścieżki kształcenia:

 • Specjalność język szwedzki oprócz gruntownej nauki języka szwedzkiego i przedmiotów związanych z kulturą krajów skandynawskich, zakłada naukę drugiego języka obcego – niemieckiego.
 • Specjalność język niemiecki od podstaw zakłada oprócz zdobywania umiejętności językowych oraz pogłębianie wiedzy na temat krajów niemieckojęzycznych, ich kultury i literatury.
 • Specjalność nauczycielska z językiem szwedzkim oprócz gruntownej wiedzy o języku niemieckim i przedmiotów przygotowujących do prowadzenie lekcji języka obcego, zakłada naukę drugiego języka obcego – szwedzkiego.
 • Specjalność interkulturowe studia niemcoznawcze  oprócz gruntownej wiedzy o języku niemieckim kładzie nacisk na znajomość kultury i literatury trzech krajów niemieckojęzycznych (Niemiec, Austrii i Szwajcarii), na historię oraz literaturę i kulturę niemiecką na Śląsku.
 • Studia ze specjalnością tłumaczeniową w zakresie języków specjalistycznych obejmują poznanie odmian niemieckiego języka specjalistycznego, zajęcia z zakresu historii i literatury niemieckiego obszaru językowego oraz językoznawstwo, teorię i praktykę przekładu, a także elementy marketingu oraz prawa niemieckiego i polskiego.

Perspektywy zawodowe:

 • praca w zawodzie nauczyciela języka niemieckiego w różnych placówkach edukacyjnych (w ramach uprawnień stopnia licencjata filologii germańskiej)
 • nauczanie języka szwedzkiego na poziomie podstawowym i gimnazjalnym (absolwent specjalności nauczycielskiej)
 • zawód tłumacza
 • instytucje kulturalne i oświatowe zajmujące się stosunkami kulturalnymi Polski i Niemiec
 • praca w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury niemieckiej
 • praca w firmach międzynarodowych, wymagających znajomości niemieckiego języka biznesu oraz zasad prowadzenia korespondencji handlowej w tym języku

CO? GDZIE? KIEDY? SZCZEGÓŁY REKRUTACJI NA STUDIA W ROKU 2016/2017 oraz KATALOG KIERUNKÓW

Specjalność germańska na kierunku: filologia uzyskała akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.W Instytucie Filologii Germańskiej można wybrać jedną z następujących trzyletnich specjalności:

1. Język niemiecki od podstaw – NOWOŚĆ!

Specjalność język niemiecki od podstaw na studiach I stopnia kierunku filologia germańska skierowana jest do absolwentów liceum ogólnokształcących oraz zawodowych.

Nowa specjalność przygotowuje studentów do posługiwania się językiem niemieckim (na poziomie B2), pracy w instytucjach kulturalno-oświatowych i centrach biznesowych, a także do obsługi niemieckojęzycznych klientów w przedsiębiorstwach wykorzystujących strategie outsourcingowe.
Program studiów zakłada zapoznanie się z wybranymi zagadnieniami z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, dydaktyki języka oraz poszerzenie wiedzy z zakresu kultury języka polskiego, filozofii/socjologii. Program tej specjalności przewiduje pozyskanie umiejętności w zakresie pracy z tekstem prasowym i korespondencji handlowej.

Zajęcia praktyczne pozwolą studentowi na opanowanie wiedzy z zakresu języka niemieckiego w biznesie, stosunków polsko-niemieckich, standardów kulturowych w krajach niemieckiego obszaru językowego, będącej uzupełnieniem wiedzy ogólnoakademickiej studenta. Podczas zajęć praktycznych student nabywa umiejętność w zakresie teorii i praktyki translacji.

Przekazywana wiedza ma charakter praktyczny, odpowiadając na potrzeby rynku pracy oferuje studentom nowe możliwości odnalezienie się na nim, zarówno w obrębie kraju jak i w Unii Europejskiej.

Absolwent kierunku filologia germańska, specjalność język niemiecki od podstaw, studiów pierwszego stopnia to osoba posiadająca znajomością języka niemieckiego w mowie i piśmie na poziomie B2.

Kryteria rekrutacyjne i limit przyjęć

2. Język szwedzki – NOWOŚĆ!

Specjalność język szwedzki na studiach I stopnia kierunku filologia germańska skierowana jest do absolwentów liceum ogólnokształcących oraz zawodowych.

Nowa specjalność kierunku przygotowuje studenta do opanowania j. szwedzkiego w celu wykorzystania go w firmach międzynarodowych oraz instytucjach kulturalno-oświatowych oraz do obsługi szwedzkich klientów w przedsiębiorstwach wykorzystujących strategie outsourcingowe.
Student zostanie ponadto zaznajomiony z nowoczesnymi technikami pracy tłumacza.

Specjalność realizuje cele strategiczne uczelni w zakresie innowacyjnego kształcenia i nowoczesnej oferty dydaktycznej, gwarantując indywidualizację programów nauczania. Przekazywana wiedza ma charakter praktyczny, odpowiadając na potrzeby rynku pracy oferuje studentom nowe możliwości odnalezienie się na nim, zarówno w obrębie kraju jak i w Unii Europejskiej.

Specjalność język szwedzki oprócz gruntownej nauki języka szwedzkiego i przedmiotów związanych z kulturą krajów skandynawskich, zakłada naukę drugiego języka obcego – niemieckiego.

Absolwent kierunku filologia germańska specjalność język szwedzki posiądzie umiejętności w zakresie znajomości języka i kultury szwedzkiej na poziomie pozwalającym mu na swobodne posługiwanie się językiem w miejscu pracy, nawiązywanie kontaktów międzynarodowych w tym języku i komunikowanie się w biznesie.

Kryteria rekrutacyjne i limit przyjęć

3.  Nauczycielska z językiem szwedzkim

W ramach studiów prowadzi się kształcenie dwuspecjalnościowe: specjalnością główną jest filologia germańska, a drugą specjalnością jest język szwedzki. Studia przygotowują do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela języka niemieckiego i szwedzkiego. Studia I stopnia kończą się uzyskaniem przez absolwentów dyplomu licencjata, uprawniającego do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela na poziomie podstawowym. Studia można kontynuować na stopniu II (dwuletnie studia stacjonarne (dzienne)). Po ich ukończeniu, złożeniu pracy magisterskiej i zdaniu egzaminu magisterskiego absolwenci otrzymują dyplom magistra filologii germańskiej.

Kryteria rekrutacyjne i limit przyjęć

4. Kultura i literatura niemieckiego obszaru językowego

Studia kończą się uzyskaniem przez absolwentów dyplomu licencjata. Absolwent może podjąć pracę w instytucjach i firmach, w których wymagane są znajomość kultury krajów niemieckojęzycznych oraz biegłe posługiwanie się językiem niemieckim. Studia można kontynuować na stopniu II (dwuletnie studia stacjonarne (dzienne)). Po ich ukończeniu, złożeniu pracy magisterskiej i zdaniu egzaminu magisterskiego absolwenci otrzymują dyplom magistra filologii germańskiej.

Kryteria rekrutacyjne i limit przyjęć

5.  Tłumaczeniowa w zakresie języków specjalistycznych

Studia mają charakter interdyscyplinarny i obejmują cele kształcące w zakresie filologicznym, interkulturowym, prawnym i ekonomicznym oraz jednego wybranego języka obcego na poziomie B2. Studia te obejmują naukę języka niemieckiego i drugiego języka obcego, poznanie odmian niemieckiego języka specjalistycznego, zajęcia z zakresu historii, literatury i kultury niemieckiego obszaru językowego oraz akwizycji języka obcego, językoznawstwo, gramatykę opisową i konfrontatywną, teoretyczne i praktyczne przedmioty przekładoznawcze, a także elementy ekonomii, marketingu oraz prawa niemieckiego i polskiego. Ponadto kładzie się nacisk na doskonalenie języka ojczystego, a także umiejętność posługiwania się nowymi technologiami informatycznymi w pracy tłumacza. Absolwent jest przygotowany do pracy w firmach międzynarodowych. Cechuje go wysoki poziom kompetencji komunikacyjnej w dwóch językach obcych, znajomość niemieckiego języka biznesu oraz zasad prowadzenia korespondencji handlowej w tym języku. Ma on doskonałe kompetencje translatorskie, dysponuje wiedzą interkulturową oraz wiedzą w zakresie podstaw prawa niemieckiego i polskiego. Zna i umie stosować techniki tłumaczeniowe w przekładzie ustnym i pisemnym. Ponadto wykazuje się ogólną znajomością historii, literatury i kultury niemieckiego obszaru językowego, a także akwizycji języka obcego. Wyżej wymienione kompetencje zawodowe są poszukiwane przez pracodawców i pomagają w znalezieniu zatrudnienia. Studia I stopnia kończą się uzyskaniem przez absolwentów dyplomu licencjata.

Kryteria rekrutacyjne i limit przyjęć

CO? GDZIE? KIEDY? SZCZEGÓŁY REKRUTACJI NA STUDIA W ROKU 2015/2016

Sprawami studentów stacjonarnych i niestacjonarnych zajmuje się w Dziekanacie Wydziału Filologicznego w Sosnowcu pani Agata Paterak
pokój 1.12, tel. 032 3640 878