Nauczanie języków obcych w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

Studia są adresowane do wykwalifikowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, absolwentów studiów wyższych (licencjackich i magisterskich) kierunków filologicznych oraz absolwentów studiów wyższych (licencjackich i magisterskich) z przygotowaniem pedagogicznym, którzy pragną zdobyć dodatkowe kwalifikacje w zakresie nauczania języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Celem studiów jest:

 1. Uzyskanie kwalifikacji metodycznych do nauczania języków obcych w przedszkolu
  oraz w klasach I – III szkoły podstawowej;
 2. Nabycie wiedzy i kompetencji metodycznych w zakresie metod i technik nauczania języków obcych oraz wiedzy psychologiczno-pedagogicznej niezbędnej w pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i na pierwszym etapie edukacyjnym;
 3. Doskonalenie umiejętności językowych w zakresie wybranego języka obcego.

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do nauczania języka obcego w placówkach wychowania przedszkolnego oraz w klasach I-III szkoły podstawowej, nie uzyskuje natomiast wymaganego przez MEN świadectwa potwierdzającego znajomość języka obcego, które jest konieczne do uzyskania pełnych kwalifikacji.

*Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi (Rozporządzenie MEN z dnia z dnia 12 marca 2009 oraz z dnia 6 sierpnia 2014 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli) nauczyciel języka obcego w wychowaniu przedszkolnym oraz edukacji wczesnoszkolnej, który nie posiada wykształcenia filologicznego, powinien potwierdzić stopień znajomości języka obcego właściwym świadectwem. Szczegółowy wykaz świadectw uznawanych przez MEN znajduje się w załączniku do w/w rozporządzenia.

Program studiów:

Program studiów został podzielony na trzy moduły:

 • moduł kształcenia w zakresie metodyki nauczania języków obcych na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej obejmujący m.in. zapoznanie słuchaczy z mechanizmami akwizycji języków obcych, wiodącymi metodami prowadzenia zajęć z języka obcego, zasadami skutecznej komunikacji w grupie, zastosowaniem multimedialnych środków dydaktycznych oraz gier i zabaw językowych w przedszkolnym i wczesnoszkolnym nauczaniu języków obcych, a także ze sposobami doboru i ewaluacji materiałów do nauczania języka obcego w przedszkolu oraz w klasach I – III szkoły podstawowej.
 • moduł kształcenia psychologiczno-pedagogicznego obejmujący wiedzę i umiejętności z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, metodyki wychowania przedszkolnego, psychologii rozwojowej oraz psychologii nauczania i uczenia się;
 • moduł kształcenia językowego obejmujący kształcenie w zakresie praktycznej nauki wybranego języka obcego, rozwijania kompetencji komunikacyjnej oraz doskonalenia wymowy.

Wykładowcy:
Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy i współpracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Śląskiego.

Organizacja studiów:

Studia trwają 3 semestry i obejmują 370 godzin zajęć dydaktycznych (ćwiczenia, warsztaty, wykłady) oraz 150 godzin praktyk, są realizowane w trybie niestacjonarnym. Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, co 2-3 tygodnie w trakcie trwania roku akademickiego.

 Kandydaci:

O przyjęcie mogą ubiegać się:

 • osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) o profilu pedagogicznym w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej;
 • osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) na kierunku filologia, które pragną zdobyć przygotowanie metodyczne w zakresie nauczania języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
 • osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) z przygotowaniem pedagogicznym, które pragną zdobyć dodatkowe kwalifikacje w zakresie nauczania języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

*Osoby ubiegające się o przyjęcie powinny wykazywać się znajomością języka obcego na poziomie B1.

Warunki ukończenia, świadectwo:

Warunkiem uzyskania kwalifikacji podyplomowych jest zaliczenie wszystkich zajęć dydaktycznych oraz napisanie pracy końcowej. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych państwowej uczelni wyższej.

Opłata za semestr:

 • 1500zł  lub 1580 zł (wnoszona w ratach)
 • Opłata za całość studiów: 4500 zł

Limit przyjęć: 25 osób

W pierwszej kolejności będą przyjmowani absolwenci, którzy ukończyli studia I lub II stopnia na Uniwersytecie Śląskim. Jeśli po przyjęciu wszystkich absolwentów Uniwersytetu Śląskiego przewidziany limit miejsc nie zostanie wyczerpany, przyjmowani będą kandydaci, którzy ukończyli studia I lub II stopnia na innych uczelniach.

Termin składania dokumentów: do 30 września 2018 r.

Data rozpoczęcia: październik 2018 r.

Wymagane dokumenty:

 • podanie
 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • dwa zdjęcia
 • zobowiązanie dotyczące sposobu opłaty za studia
 • dowód wpłaty za I semestr – po zakwalifikowaniu
 • oświadczenie o znajomości wybranego języka obcego na poziomie B1 (do wypełnienie w sekretariacie studiów).

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Instytutu Filologii Germańskiej
ul. Gen. Grota-Roweckiego 5, pokój 4.31,
41-205 Sosnowiec
tel. 32/ 3640905
e-mail: germanistyka@us.edu.pl

Godziny otwarcia sekretariatu:
poniedziałek-piątek, 8.00-13.00

Dane kontaktowe kierownika studiów:

dr Renata Kozieł
Instytut Filologii Germańskiej
ul. Gen. Grota-Roweckiego 5, pokój 3.25,
41-205 Sosnowiec
tel. 32/3640941
e-mail: renata-koziel@wp.pl