Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

UWAGA: PEŁNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI NA I REALIZACJI WYJAZDÓW SMS LUB SMP JEST DOSTĘPNA NA STRONIE BIURA WSPÓŁPRACY
Z ZAGRANICĄ / BIURO PROGRAMU ERASMUS+
WWW.ERASMUS.US.EDU.PL,
ODPOWIEDNIO W ZAKŁADKACH

– WYJAZDY STUDENTÓW / WYJAZDY NA STUDIA (SMS)

– WYJAZDY STUDENTÓW / WYJAZDY NA PRAKTYKI (SMP).

 

KANDYDAT ZOBOWIĄZANY JEST DO SAMODZIELNEGO ZAPOZNANIA SIĘ Z WW. INSTRUKCJĄ.

 

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

 

DOTYCZĄCE ZASAD REKRUTACJI I REALIZACJI WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W CELU REALIZACJI CZĘŚCI STUDIÓW (SMS) I PRAKTYK (SMP)

 

 1. Jakie kraje uprawnione są do uczestnictwa w programie Erasmus+ (stan na rok ak. 2018/2019)?
 • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej
 • Islandia, Liechtenstein, Macedonia (FYROM), Norwegia, Turcja.

Przy czym realizacja części studiów w ramach programu Erasmus + uzależniona jest od umów, które dany instytut zawarł z placówkami zagranicznymi (umowy Erasmus+ KA107HE).

Instytut Filologii Germańskiej posiada umowy z uniwersytetami w Niemczech, Szwecji, Chorwacji, Słowenii, Włoszech, Czechach, Hiszpanii, Francji, Portugalii i na Węgrzech (dokładne informacje patrz: ogłoszenie o rekrutacji).

 

 1. Jakie kryteria muszę spełnić, aby zakwalifikować się na wyjazd w programie Erasmus+?
 • być polskim obywatelem lub obywatelem innego państwa uczestniczącego w programie Erasmus+ KA103 (programme country) lub korzystać z takich samych uprawnień w programie Erasmus+ KA103 jak obywatele państw uczestniczących w tym programie;
 • być oficjalnie zarejestrowanym na kierunku studiów prowadzącym do otrzymania tytułu licencjata/inżyniera, magistra lub stopnia doktora w Uniwersytecie Śląskim;

oraz

być (w momencie wyjazdu) studentem co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia;

lub

 • być absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (absolwentem, w myśl zasad programu Erasmus+ jest się przez 12 miesięcy od momentu ukończenia studiów, wyjazd absolwenta na praktykę musi być rozpoczęty i zakończony w ciągu tych 12 miesięcy (tylko w przypadku wyjazdów SMP)
 • nie przebywać (w trakcie stypendium) na urlopie dziekańskim, ani być urlopowany.

 

 1. Ile razy można korzystać z możliwości wyjazdu w ramach programu Erasmus+?

Z możliwości wyjazdu stypendialnego w ramach programu Erasmus + można skorzystać wielokrotnie. Każdy student spełniający kryteria dysponuje 12 (słownie: dwunastoma) miesiącami, które może spędzić na stypendium programu Erasmus + realizując część studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej (wyjazd SMS) lub realizując zagraniczną praktykę (wyjazd SMP). Przy czym wskazana w niniejszym punkcie pula 12 miesięcy odnosi się do jednego poziomu studiów. W związku z tym, 12 miesięcy przypada na studia I-go stopnia (licencjat), kolejne 12 miesięcy na studia II-go stopnia, kolejne 12 miesięcy na studia III-go stopnia. Pula 12 miesięcy przypada na poziom studiów, nie na kierunek. W przypadku wykorzystania puli 12 miesięcy w trakcie studiów na danym poziomie, w przypadku podjęcia studiów na tym samym poziomie, jednak innym kierunku, kolejne 12 miesięcy nie przysługuje studentowi. Nie jest możliwe przeniesienie niewykorzystanych miesięcy pobytu na kolejny poziom studiów. Studenci, którzy w poprzednich latach akademickich korzystali z programu Erasmus (Socrates / Erasmus lub Lifelong Learning Programme / Erasmus) i zrealizowali wyjazd lub wyjazdy stypendialne na studia / praktykę mogą skorzystać z oferty programu Erasmus +. W przypadku studenta, który w poprzednich latach akademickich skorzystał z programu Erasmus, od puli 12 miesięcy odejmuje się miesiące pobytu wykorzystane uprzednio, o ile uprzedni wyjazd nastąpił na tym samym poziomie studiów. Pula 12 miesięcy pobytu dotyczy łącznie okresu studiów realizowanych w zagranicznej uczelni partnerskiej i praktyki zagranicznej w ramach programu Erasmus +.

Wyjazd w ramach programu Erasmus + nie może spowodować przedłużenia okresu studiów.

 

 1. Jaka jest wysokość stypendium?

WYJAZDY SMS (w celu realizacji części studiów)

Beneficjent otrzymuje stypendium przyznawane z budżetu programu Erasmus + na realizację wyjazdu. Stypendium to ma charakter dofinansowania i jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych, nie zaś pełnych kosztów związanych z pobytem w uczelni partnerskiej. Miesięczna wysokość stypendium uzależniona jest od kraju pobytu i w przypadku wyjazdu w celu realizacji części studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej wynosi ona:

GRUPA 1 – 500 euro miesięcznie

Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Zjednoczone Królestwo, Włochy

 

GRUPA 2 – 450 euro miesięcznie

Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

 

GRUPA 3 – 350 euro miesięcznie

Bułgaria, Estonia, Macedonia (FYROM), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

 

Stypendium przyznawane będzie początkowo na okres maksymalnie 5 (pięciu) miesięcy.
W przypadku, gdy pozwolą na to środki finansowe, możliwe będzie przyznanie dofinansowania na kolejne (maksymalnie kolejnych 5 (pięć)) miesiące pobytu. Możliwy jest także wyjazd, pobyt i studia w zagranicznej uczelni partnerskiej w ramach programu Erasmus+ ale bez grantu (grant zerowy) lub łączenie pobytu z grantem przyznanym na część okresu pobytu z pobytem bez dofinansowania przez pozostałą część okresu pobytu. Jeżeli pozwolą na to środki finansowe lub pula tych środków przyznanych Uczelni zostanie zwiększona w trakcie roku akademickiego, możliwe będzie przyznanie dofinansowania na okres, na który początkowo nie było ono przyznane, również w sytuacji, gdy dotyczy to okresu przeszłego. Stawki miesięczne grantu nie ulegną zmianie w trakcie roku akademickiego.

Okres pobytu Beneficjenta na stypendium będzie ustalany z dokładnością do jednego dnia. Miesiąc traktowany będzie jako okres 30 dni.

UWAGA:

Student uprawniony do otrzymywania stypendium socjalnego otrzyma grant, którego miesięczna stawka zostanie podniesiona o dodatkowe 200 euro.

WYJAZDY SMP (w celu odbycia praktyk)

Beneficjent otrzymuje stypendium przyznawane z budżetu programu Erasmus + na realizację wyjazdu. Stypendium to ma charakter dofinansowania i jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych, nie zaś pełnych kosztów związanych z pobytem w instytucji przyjmującej i realizacją praktyki. Miesięczna wysokość stypendium uzależniona jest od kraju pobytu i w przypadku wyjazdu w celu realizacji praktyki w zagranicznej instytucji przyjmującej wynosi ona:

GRUPA 1 – 600 euro miesięcznie

Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Zjednoczone Królestwo, Włochy

GRUPA 2 – 550 euro miesięcznie

Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

GRUPA 3 – 450 euro miesięcznie

Bułgaria, Estonia, Macedonia (FYROM), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

Stypendium przyznawane będzie początkowo na okres maksymalnie 3 (trzech) miesięcy. W przypadku, gdy pozwolą na to środki finansowe, możliwe będzie przyznanie dofinansowania na kolejne miesiące pobytu. Możliwy jest także wyjazd, pobyt i realizacja praktyki zagranicznej w zagranicznej instytucji przyjmującej, w ramach programu Erasmus+ ale bez grantu (grant zerowy) lub łączenie pobytu z grantem przyznanym na część okresu pobytu z pobytem bez dofinansowania przez pozostałą część okresu pobytu. Jeżeli pozwolą na to środki finansowe lub pula tych środków przyznanych Uczelni zostanie zwiększona w trakcie roku akademickiego, możliwe będzie przyznanie dofinansowania na okres, na który początkowo nie było ono przyznane, również w sytuacji, gdy dotyczy to okresu przeszłego. Stawki miesięczne grantu nie ulegną zmianie w trakcie roku akademickiego.

 

 

 

 1. Jakie dokumenty należy złożyć podczas rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+?

Dla wyjazdów SMS

Kandydat powinien wypełnić i złożyć on-line obowiązujący w Uniwersytecie Śląskim formularz aplikacyjny, dostępny na stronie internetowej: www.erasmus.us.edu.pl i następnie przekazać go w postaci wydruku do właściwej Jednostki Uniwersytetu Śląskiego, prowadzącej rekrutację (w przypadku IFG: do koordynatorów programu lub do sekretariatu), wraz z wymaganymi przez tę Jednostkę załącznikami (wymienionymi na ogłoszeniu o rekrutacji).

Dla wyjazdów SMP

Kandydat składa następujące dokumenty: formularz aplikacyjny dla studentów Erasmus+: wyjazd na praktyki (SMP), formularz ten dostępny będzie na stronie Działu Współpracy
z Zagranicą; dokument potwierdzający wysokość średniej z całego przebiegu studiów; dokument potwierdzający biegłą znajomość języka, w jakim realizowana będzie praktyka zagraniczna (Jednostka może również zweryfikować znajomość języka we własnym zakresie).

 

 1. Kiedy i w jaki sposób podawane są wyniki rekrutacji?

Dla wyjazdów SMS

Jednostka jest zobowiązana do zamieszczenia na tablicy ogłoszeniowej listy Kandydatów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia za granicą możliwie najszybciej i nie dalej niż w ciągu 7 dni od przeprowadzenia rekrutacji.

Kandydatowi przysługuje możliwość odwołania się od decyzji właściwej komisji kwalifikacyjnej w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia list na tablicy ogłoszeń. Odwołanie powinno być złożone w formie pisemnej do dziekana lub dyrektora właściwej Jednostki. Odwołanie jest rozstrzygane w ciągu 7 dni, a stosowna decyzja przekazana w formie pisemnej Kandydatowi.

Dla wyjazdów SMP

Rekrutacja na praktyki (SMP) ma charakter ciągły i trwa do wyczerpania środków.

Potwierdzeniem zakwalifikowania studenta przez jednostkę jest przekazanie przez zakwalifikowanego studenta do Działu Współpracy z Zagranicą kserokopii, skanu lub wydruku skanu indywidualnego programu praktyki, czyli porozumienia o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeship) zatwierdzonego przez daną jednostkę, czyli podpisanego przez koordynatora danej jednostki i jej dziekana (dyrektora jednostki równorzędnej) lub upoważnionego prodziekana (zastępcę dyrektora).

W ciągu 14 dni od złożenia zatwierdzonego programu praktyki student jest zobowiązany przedstawić indywidualny program praktyki, czyli porozumienie o programie praktyki (learning agreement for traineeship) zatwierdzony i podpisany przez zagraniczną instytucję partnerską, w której praktyka ma być realizowana (dopuszczalny jest skan).

W przypadku, gdy termin ten nie zostanie dotrzymany, zakwalifikowanie przez jednostkę może zostać anulowane.

 

 1. Czy zakwalifikowanie do wyjazdu jest równoznaczne z gwarancją wyjazdu?

Dla wyjazdu SMS

Nie. Zakwalifikowanie przez jednostkę nie jest równoznaczne z gwarancją wyjazdu. O możliwości wyjazdu rozstrzygać będą ostatecznie:

 • akceptacja przez zagraniczną uczelnię przyjmującą,
 • podtrzymanie przez Jednostkę macierzystą Kandydata decyzji o jego zakwalifikowaniu,
 • liczba miejsc, jakimi dysponował będzie Uniwersytet Śląski, wynikająca
  z przyznanego Uniwersytetowi Śląskiemu finansowania wyjazdów tego typu i umowy podpisanej przez Uniwersytet Śląski z Narodową Agencją.

W przypadku ograniczenia dofinansowania lub ograniczenia liczby miejsc przyznanych Uczelni konieczne może być ograniczenie liczby zakwalifikowanych Kandydatów
na szczeblu centralnym Uczelni. Pierwszeństwo prawa wyjazdu będzie zależało od miejsca studenta na liście rankingowej. Długość pobytu na stypendium zakwalifikowanego Kandydata ostatecznie określana jest w momencie podpisywania z Kandydatem umowy finansowej.

Jednostka może anulować decyzję o zakwalifikowaniu Kandydata, w przypadku znaczącego pogorszenia jego wyników w nauce, szczególnie w przypadku braku pełnego zaliczenia okresu studiów poprzedzającego wyjazd lub w razie naruszenia przez Kandydata zasad obowiązujących studenta Uniwersytetu Śląskiego. Anulowanie decyzji o zakwalifikowaniu Kandydata może nastąpić również w następstwie innych zmian, które uniemożliwiają poprawną realizację wyjazdu, w szczególności zaś – pełne zaliczenie okresu studiów zrealizowanych w uczelni partnerskiej.

 

Dla wyjazdu SMP

Zakwalifikowanie przez jednostkę nie jest równoznaczne z przyznaniem prawa do wyjazdu. Potwierdzenie zakwalifikowania kandydatów następuje na szczeblu centralnym uczelni.

Kandydat, który nie został zakwalifikowany ma możliwość ponownego ubiegania się o możliwość realizacji praktyki.

 

 1. Co należy zrobić, jeśli po zakwalifikowaniu jestem zmuszona/y zrezygnować z wyjazdu?

Kandydat, który rezygnuje z wyjazdu, powinien pisemnie poinformować o tym fakcie Dział Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Śląskiego oraz właściwego koordynatora (dla wyjazdów SMS: najpóźniej na 15 dni przed dniem upływu terminu złożenia aplikacji w zagranicznej uczelni partnerskiej). 

 

 1. Co należy zrobić, jeśli zostanę zakwalifikowana/y do wyjazdu i w jakim okresie muszę zrealizować swój pobyt?

Dla wyjazdów SMS

Pobyt na stypendium musi zostać rozpoczęty i zakończony pomiędzy 1.06.2018 r.
a 30.09.2019 r. i trwać minimum 3 pełne miesiące kalendarzowe (bez żadnych zaokrągleń).

Kandydat składa komplet dokumentów wyjazdowych w Dziale Współpracy z Zagranicą
i podpisuje umowę finansową najpóźniej na miesiąc (30 dni) przed planowanym terminem wyjazdu. Termin złożenia dokumentów i podpisania umowy należy wcześniej uzgodnić telefonicznie. Komplet dokumentów obejmuje:

 • potwierdzenie przyjęcia przez uczelnię przyjmującą (list lub wydruk wiadomości
  z poczty elektronicznej lub inny dokument bądź wydruk jednoznacznie wskazujący na zgodę uczelni zagranicznej na przyjęcie danej osoby na studia w ramach programu Erasmus+);
 • formularz z numerem konta bankowego, prowadzonego w walucie EURO, na które mają być przelewane raty stypendium, kandydat musi być właścicielem lub współwłaścicielem konta, konto musi być prowadzone w Polsce;
 • wniosek wyjazdowy W obowiązujący w Uczelni, wraz z ewentualnymi załącznikami;
 • kserokopię podpisanego dokumentu: „Porozumienie o programie zajęć” (Learning Agreement) oryginał tego dokumentu Beneficjent składa we właściwym dziekanacie, gdzie zostanie on dołączony do teczki studenta;
 • kserokopię podpisanego dokumentu: „Karta potwierdzenia uznania zaliczeń” (Recognition sheet) oryginał tego dokumentu Beneficjent składa we właściwym dziekanacie, gdzie zostanie on dołączony do teczki studenta.
 • oświadczenie o uprawnieniu do otrzymywania stypendium socjalnego wraz
  z wydanym przez właściwą jednostkę / dział Uniwersytetu Śląskiego stosownym potwierdzeniem

Dział Współpracy z Zagranicą może odmówić przyjęcia dokumentów niekompletnych, błędnie lub mało czytelnie wypełnionych, bez wymaganych podpisów. W sytuacji, gdy ewentualne braki lub niekompletność dokumentacji będą stanowiły jednoznaczne zagrożenie dla zachowania zasad programu Erasmus+, dokumenty nie zostaną przyjęte, a umowa nie będzie podpisana.

UWAGA:
Beneficjent powinien przygotować dla siebie kopie wszystkich dokumentów. Wskazane jest również przekazanie kopii wszystkich dokumentów koordynatorowi instytutowemu.

 

Dla wyjazdów SMP

Pobyt na stypendium SMP i realizacja praktyki muszą zostać rozpoczęte i zakończone pomiędzy 1.06.2018 r. a 30.09.2019 r. i trwać minimum 2 pełne miesiące kalendarzowe (bez żadnych zaokrągleń).

Kandydat składa komplet dokumentów wyjazdowych w Dziale Współpracy z Zagranicą
i podpisuje umowę finansową najpóźniej na miesiąc (30 dni) przed planowanym terminem wyjazdu. Termin złożenia dokumentów i podpisania umowy należy wcześniej uzgodnić telefonicznie. Komplet dokumentów obejmuje:

 • potwierdzenie przyjęcia przez instytucję przyjmującą (list lub wydruk wiadomości z poczty elektronicznej lub inny dokument bądź wydruk);
 • formularz z numerem konta bankowego, prowadzonego w walucie EURO, na które mają być przelewane raty stypendium, kandydat musi być właścicielem lub współwłaścicielem konta, konto musi być prowadzone w Polsce;
 • wniosek wyjazdowy W/S obowiązujący w Uczelni, wraz z ewentualnymi załącznikami,
 • kserokopię podpisanego dokumentu: „Porozumienie o programie praktyki” (Learning Agreement for Traineeship) oryginał tego dokumentu Beneficjent składa we właściwym dziekanacie, gdzie zostanie on dołączony do teczki studenta.

Dział Współpracy z Zagranicą może odmówić przyjęcia dokumentów niekompletnych, błędnie lub mało czytelnie wypełnionych, bez wymaganych podpisów. W sytuacji, gdy ewentualne braki lub niekompletność dokumentacji będą stanowiły jednoznaczne zagrożenie dla zachowania zasad programu Erasmus+, dokumenty nie zostaną przyjęte, a umowa nie będzie podpisana.

UWAGA:
Beneficjent powinien przygotować dla siebie kopie wszystkich dokumentów. Wskazane jest również przekazanie kopii wszystkich dokumentów koordynatorowi instytutowemu.

 

 1. Czy okres studiów na uczelni zagranicznej wliczany jest do studiów na Uniwersytecie Śląskim?

Na podstawie dostarczonego „Wykazu zaliczeń” Uczelnia zobowiązuje się do zapewnienia Beneficjentowi zaliczenia okresu studiów/ przedmiotów/ egzaminów, jako równoważnego
z okresem studiów/ przedmiotami/ egzaminami w Uniwersytecie Śląskim. Uczelnia może odmówić zaliczenia w przypadku, kiedy Beneficjent osiągnie niezadowalające wyniki lub nie spełni warunków określonych pomiędzy stronami, jako niezbędne do otrzymania zaliczenia.
Niezadowalające osiągnięcia Beneficjenta mogą stanowić podstawę żądania przez Uczelnię zwrotu części lub całości stypendium. W przypadku zaistnienia przyczyny niezależnej
od Beneficjenta, określonej jako „siła wyższa” (tj. sytuacja niezależna od studenta związana
z poważną chorobą lub nieszczęśliwym zdarzeniem), uczelnia może odstąpić od żądania zwrotu lub zmniejszyć jego wysokość.

Beneficjent jest zobowiązany do uczestnictwa w badaniu przyrostu kompetencji językowych oraz ewentualnego uczestnictwa w kursie językowym w ramach realizowanego przez Komisję Europejską działania „Online Linguistic Support” lub innych, podobnych działaniach. Uczestnictwo w takich działaniach, w tym testach językowych przed i po zakończeniu pobytu, jest obowiązkowe, może jednak zależeć od dodatkowych czynników, na przykład języka wykładowego, w jakim prowadzone są zajęcia, w których Beneficjent uczestniczy w uczelni przyjmującej. Odmowa udziału może stanowić podstawę do uznania wyjazdu za nierozliczony.