Rekrutacja w celu realizacji praktyki zagranicznej

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ

ogłasza

REKRUTACJĘ w ramach programu UE ERASMUS +

na wyjazdy stypendialne w celu realizacji praktyki zagranicznej

(SMP)

dla zarejestrowanych studentów filologii germańskiej UŚ

I, II i III stopnia

w semestrze zimowym lub letnim roku akademickiego 2017/2018

Kraje uprawnione do uczestnictwa w programie Erasmus + KA103 w roku akademickim 2017/2018:

  • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej
  • Islandia, Liechtenstein, Macedonia (FYROM), Norwegia, Turcja

Zagraniczna praktyka studencka  w ramach programu Erasmus + KA103 może być realizowana w instytucji przyjmującej znajdującej się na terenie kraju uczestniczącego w programie Erasmus+.

Praktyka nie może być realizowana w:

  1. a) instytucjach Unii Europejskiej,
  2. b) instytucjach zarządzających programami Unii Europejskiej,
  3. c) placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju studenta,
  4. d) zagranicznych oddziałach polskich firm lub instytucji nie posiadających odrębnej osobowości prawnej.

Stypendium przyznawane będzie początkowo na okres maksymalnie 3 (trzech) miesięcy.

Rekrutacji kandydatów dokona Komisja Rekrutacyjna w składzie:

dr hab. Zbigniew Feliszewski

dr Aleksandra Łyp-Bielecka

Komisja dokona oceny kandydatów i stworzy listę rankingową wg następujących kryteriów:

– średnia ocen z dotychczasowego przebiegu studiów (wyliczona przez Dziekanat)

– w przypadku tej samej średniej pod uwagę wzięta zostanie działalność kandydata w kołach naukowych, uczestnictwo w przedsięwzięciach podejmowanych przez IFG, tłumaczenia, publikacje itp.

Dokumenty, jakie powinien dostarczyć kandydat:

  1. poprawnie wypełniony i wydrukowany formularz aplikacyjny dla studentów Erasmus+ KA103 (dostępny na stronie internetowej: www.erasmus.us.edu.pl)
  2. dokument potwierdzający średnią ocen z całego przebiegu studiów (wyliczona przez Dziekanat)
  3. dokument potwierdzający biegłą znajomość języka, w jakim realizowana będzie praktyka zagraniczna.

Zgłoszenia kandydatów w terminie od 06.04.2017 do 24.04.2017 (do godz. 12.00) przyjmują w Instytucie Filologii Germańskiej oraz bliższych informacji udzielają koordynatorki programu dr Grażyna Krupińska (pok. 4.12), dr Aleksandra Łyp-Bielecka (pok. 3.31) lub sekretariat IFG, pok. 4.31. Bliższe informacje dotyczące programu znajdują się na stronie www.erasmus.us.edu.pl.

 

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 27. 04.2017 r.

Uwaga: zakwalifikowanie kandydata do wyjazdu nie jest równoznaczne z gwarancją wyjazdu!

Kandydatowi przysługuje możliwość odwołania się od decyzji komisji kwalifikacyjnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji na tablicy ogłoszeń. Odwołanie powinno być złożone w formie pisemnej do dyrektora IFG.