Rekrutacja w celu realizacji praktyki zagranicznej

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ

ogłasza

REKRUTACJĘ w ramach programu UE ERASMUS +

na wyjazdy stypendialne w celu realizacji praktyki zagranicznej

(SMP)

dla zarejestrowanych studentów filologii germańskiej UŚ

I, II i III stopnia

w semestrze zimowym lub letnim roku akademickiego 2018/2019

Rekrutacja na praktyki (SMP) rozpoczyna się 21.03.2018,
ma charakter ciągły i trwa do wyczerpania środków.

Kraje uprawnione do uczestnictwa w programie Erasmus+ KA103 w roku akademickim 2018/19:

– 28 państw członkowskim Unii Europejskiej

– Islandia, Liechtenstein, Macedonia (FYROM), Norwegia, Turcja

 

Praktyka nie może być realizowana w:

  1. Instytucjach Unii Europejskiej,
  2. Instytucjach zarządzających programami Unii Europejskiej,
  3. Placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju studenta,
  4. Zagranicznych oddziałach polskich firm lub instytucji nieposiadających odrębnej osobowości prawnej.

 

Kandydat składa następujące dokumenty aplikacyjne u koordynatora (dr Aleksandry Łyp-Bieleckiej, pokój 3.31):

– formularz aplikacyjny dla studentów Erasmus+ KA103: wyjazd na praktyki (SMP) dostępny na
stronie Działu Współpracy z Zagranicą/Biura Programu Erasmus: www.erasmus.us.edu.pl.

– dokument potwierdzający wysokość średniej z całego przebiegu studiów,

– dokument potwierdzający biegłą znajomość języka, w której realizowana będzie praktyka
zagraniczna.

Potwierdzeniem zakwalifikowania studenta przez jednostkę jest przekazanie przez zakwalifikowanego studenta do Działu Współpracy z Zagranicą kserokopii, skanu lub wydruku skanu indywidualnego programu praktyki, czyli porozumienia o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeship) zatwierdzonego przez daną jednostkę, czyli podpisanego przez koordynatora danej jednostki i jej dziekana (dyrektora jednostki równorzędnej) lub upoważnionego prodziekana (zastępcę dyrektora).

 

W ciągu 14 dni od złożenia zatwierdzonego programu praktyki student jest zobowiązany przedstawić indywidualny program praktyki, czyli porozumienie o programie praktyki (learning agreement for traineeship) zatwierdzony i podpisany przez zagraniczną instytucję partnerską, w której praktyka ma być realizowana (dopuszczalny jest skan).

 

W przypadku, gdy termin ten nie zostanie dotrzymany, zakwalifikowanie przez jednostkę może zostać anulowane.

 

Szczegółowe informacje odn. wyjazdów SMP dostępne są na stronie: www.erasmus.pl., zakładka: wyjazdy na praktykę (SMP).