Instrukcja dotyczącą procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych

Informacje dla studentów:

instrukcja dotyczącą procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych dla autorów prac

Informacje dla pracowników:

instrukcja dotyczącą procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych dla promotora

instrukcja dotyczącą procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych dla recenzenta

Akty prawne:
Zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych.
Zarządzenie nr 69 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych. (aktualizacja Zarządzenia nr 16)
Zgłoszenie tematu pracy – załącznik nr 1 do zarządzenia nr 16 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 stycznia 2015 r.
Projekt strony tytułowej pracy – załącznik 2 do zarządzenia nr 16 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 stycznia 2015 r.

SKRÓCONY OPIS PRZEBIEGU ELEKTRONICZNEJ ARCHIWIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ

 1. STUDENT → zgłoszenie tematu pracy dyplomowej w dziekanacie (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 stycznia 2015 r.)
 2. DZIEKANAT → wprowadzenie tematu pracy oraz danych opiekuna naukowego do systemu
 3. STUDENT → wprowadzenie w APD informacji związanych z pracą, m. in. streszczenia oraz słów kluczowych
 4. STUDENT → umieszczenie w APD pliku z treścią pracy dyplomowej
  • Plik należy przesłać w formacie PDF
  • Plik z pracą powinien mieć nazwę: [kod jednostki]-[rodzaj dyplomu]-[numer albumu studenta]-[rok obrony]
  • Nazwę pliku należy wpisać dużymi literami, bez żadnych odstępów ani polskich znaków
 5. PROMOTOR → akceptacja danych oraz przekazanie pracy do recenzji
 6. DZIEKANAT → wprowadzenie danych recenzentów do systemu
 7. PROMOTOR, RECENZENT → wprowadzenie recenzji poprzez APD oraz ocena pracy dyplomowej
 8. PRACA GOTOWA DO OBRONY

WYTYCZNE DLA SKŁADAJĄCYCH PRACE DYPLOMOWE

1. W Dziekanacie Wydziału Filologicznego przed egzaminem dyplomowym należy złożyć indeks oraz jeden egzemplarz pracy dyplomowej wydrukowanej z APD.
2. Na prośbę promotora/recenzenta o egzemplarz wydrukowany należy dostarczyć wydruk z APD.
3. Praca magisterska/ licencjacka powinna być zbindowana, a kartki pracy zadrukowane obustronnie.
4. Na pierwszej stronie pracy powinien znajdować się podpis promotora oraz (poniżej) podpis autora pracy dyplomowej.
5. Jeżeli praca została napisana w języku obcym, podpisy promotora i studenta znajdują się na obu stronach tytułowych.
6. Praca dyplomowa zawiera:

a. stronę tytułową, sporządzoną w języku, w którym praca została napisana,
b. stronę tytułową w języku polskim oraz oświadczenie autora pracy (wzór)
c. na kolejnych stronach spis treści, wstęp, etc.

7. Koniecznym jest również zarejestrowanie się w Bazie Absolwentów, wypełnienie deklaracji i złożenie jej w Dziekanacie.