Krajowe Ramy Kwalifikacji – efekty kształcenia

  • filologia germańska, studia o profilu ogólnoakademickim na pierwszym poziomie kształcenia: pobierz plik
  • filologia germańska, studia o profilu ogólnoakademickim na drugim poziomie kształcenia: pobierz plik