Biuro karier

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami Biura Karier:  www.bk.us.edu.pl

logotyp_programowanie_kariery

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach realizuje projekt „Programowanie kariery – wsparcie młodych osób na rynku pracy”. Rozpoczął się etap rekrutacji Uczestników projektu.

Uczestnikiem Projektu może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

  • miejsce zamieszkania: zameldowanie na terenie województwa śląskiego, w powiecie o stopie bezrobocia wyższej niż średnia dla województwa śląskiego na dzień 31.12.2012 (11,1%), tj.: powiat będziński, powiat częstochowski, powiat kłobucki, powiat lubliniecki, powiat m. Bytom, powiat m. Chorzów, powiat m. Częstochowa, powiat m. Dąbrowa Górnicza, powiat m. Jaworzno, powiat m. Piekary Śląskie, powiat m. Siemianowice Śląskie, powiat m. Sosnowiec, powiat m. Świętochłowice, powiat m. Zabrze, powiat myszkowski, powiat rybnicki, powiat tarnogórski, powiat wodzisławski, powiat zawierciański, powiat żywiecki,
  • wiek: 15-30 lat (uczestnik Projektu nie może ukończyć 30 roku życia w dniu podpisania deklaracji o udziale w Projekcie),
  • wykształcenie: wyższe (minimum I stopnia),
  • status na rynku pracy: osoba bezrobotna (w tym: zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy), niewykonująca żadnej pracy zarobkowej na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umów cywilno-prawnych czy samozatrudnienia lub osoba nieaktywna zawodowo (w tym: ucząca się w trybie zaocznym, wieczorowym lub eksternistycznym).

Dodatkowo punktowane kryteria rekrutacji to:

  • brak doświadczenia zawodowego.

Projekt Programowanie kariery – wsparcie młodych osób na rynku pracy (nr projektu: WND-POKL.06.01.01-24-229/13), realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia  oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Prosimy o zapoznanie się z ulotką i materiałami promocyjnymi.