Wytyczne dla składających prace dyplomowe

1. W Dziekanacie Wydziału Filologicznego przed egzaminem dyplomowym należy złożyć indeks oraz jeden egzemplarz pracy dyplomowej.

2. Jeden egzemplarz należy dostarczyć promotorowi, jeden recenzentowi.

3. Praca magisterska/ licencjacka powinna być zbindowana, a kartki pracy wydrukowane obustronnie.

4. W egzemplarzu dla promotora i recenzenta zalecane jest drukowanie jednostronne.

5. Na pierwszej stronie pracy powinien znajdować się podpis promotora oraz (poniżej) podpis autora pracy dyplomowej.

6. Jeżeli praca została napisana w języku obcym, podpisy promotora i studenta znajdują się na obu stronach tytułowych.

7. Praca dyplomowa zawiera:

a. stronę tytułową, sporządzoną w języku, w którym praca została napisana,
b. stronę tytułową w języku polskim,
c. oświadczenie autora pracy.

8. Kolejne strony pracy zawierają: spis treści, wstęp, etc.

9. Do pracy dyplomowej należy załączyć płytę CD (Word) zawierającą dwa pliki:

a. plik tekstowy (.doc) – praca dyplomowa w całości,
b. plik tekstowy (.doc), zawierający tzw. kartę pracy dyplomowej, czyli:

– temat pracy dyplomowej w języku angielskim,
– odautorskie słowa kluczowe w języku polskim,
– streszczenie (objętość: 3-4 zdania) w języku polskim.

10. Koniecznym jest również zarejestrowanie się w Bazie Absolwentów, wypełnienie deklaracji i złożenie jej w Dziekanacie.